Regulamin

Regulamin

Regulamin Klubu Factory Squash&Fitness

1.Siłownia czynna jest codziennie:

poniedziałek – piątek w godz. 6:00 do 22:00

sobota w godz. 8:00 do 21:00

niedziela w godz. 8:00 do 20:00

2. Dopuszcza się zmianę godzin i dni otwarcia siłowni przez Kadrę Zarządzającą.

3. Korzystanie z siłowni jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem.

4.Podstawą do korzystania z siłowni jest posiadanie aktualnej wpłaty oraz posiadania karty klubowej. Karta klubowa upoważnia do wejścia na obiekt. Jest ważna za okazaniem dowodu osobistego. Kaucja za karnet (kartę magnetyczną) wynosi 10 zł (odbiór do miesiąca czasu).

5.W Klubie honorujemy karty sportowe systemu Benefit, OK System i Fit Profit. Klubowicze posiadający takie karty, mogą korzystać z usługi Treningu wyłącznie po założeniu konta Gość  w systemie obsługi klienta Klubu Factory.

Klub ma prawo do przechowywania Kart Członkowskich i Kart Multisport Benefit – zgodnie z regulaminem Partnera – na czas wizyty w Klubie Factory Squash&Fitness w zamian za klucz do szafki depozytowej.

6. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.

7. W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.

8. Wejście na siłownie możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym.

9. Obowiązkowo należy korzystać z ręcznika podczas ćwiczeń.

10.Obsługa siłowni ma prawo odmówić wstępu na siłownie osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń, a w szczególności obuwia.

11.Obsługa ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy prawa, nawet jeżeli korzystanie z siłowni zostało przez te osoby opłacone i niewykorzystane.

12.Spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenie tytoniu na terenie Klubu jest zabronione. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Klubu. Factory Squash&Fitness zastrzega sobie prawo do ograniczenia praw Członkowi, który łamie powyższe zasady, jak również do natychmiastowego pozbawienia prawa członkostwa z zastrzeżeniem, że nie będą dokonywane żadne zwroty finansowe za niewykorzystany czas członkostwa.

13.Osoby małoletnie, pomiędzy 15 a 18 rokiem życia, mogą korzystać z siłowni tylko i wyłącznie pod opieką rodzica lub trenera personalnego.

14.Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza szafkami depozytowymi. Rzeczy pozostawione w szafkach oraz na terenie klubu będą deponowane i mogą zostać odebrane w Klubie w terminie 30 dni od dnia zdeponowania. Po upływie tego terminu uznaje się je za porzucone zgodnie z art. 180 kodeksu cywilnego i zostaną wyrzucone, zutylizowane bądź przekazane na cele charytatywne.

15. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po wstępnym zapoznaniu z instrukcją obsługi zamieszczoną na maszynie.

16. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.

17. Osoby korzystające z siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni.

18. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia

kontuzji.

19. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zastosowaniem w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.

20 Wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać obsłudze.

21. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.

22. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

23. Nie wskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.

24.Ćwiczenia z większym obciążeniem wykonywać przy asekuracji drugiej osoby.

25.Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko.

26.Do prowadzenia ćwiczeń/szkoleń na siłowni i urządzeniach siłowni uprawnieni są przede wszystkim trenerzy i instruktorzy mający stosowne uprawnienia.

27. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni.

28. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiada opiekun grupy oraz rodzice.

29. Factory nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.

30. Organizowanie zawodów sportowych czy wykorzystanie siłowni do innych celów jest możliwe jedynie za pisemną zgodą Kadry Zarządzającej .

31. Osoby naruszające niniejszy regulamin lub zakłócające porządek publiczny, będą usuwane z siłowni niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

32. Imprezy, zawody i turnieje na siłowni odbywają się w oparciu o odrębne regulaminy.

33.Klub Factory Squash&Fitness nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć/filmów/materiałów multimedialnych wykonanych na terenie klubu w celach promocyjnych i marketingowych. Ewentualne odstępstwa od tego punktu muszą być za zgodą pisemną Kadry Zarządzającej.

35.Wszystkie skargi i wnioski należy składać do Kadry Zarządzającej.

36. Osoby korzystające z natrysków powinny posiadać klapki basenowe antypoślizgowe.

TRENINGI PERSONALNE

37.Do prowadzenia treningów personalnych w Klubie uprawnieni są wyłącznie trenerzy personalni Klubu Factory.

38.Z treningów personalnych może korzystać tylko osoba, która jest aktywnym Klubowiczem Factory.

39.Factory nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas realizowanego Treningu.
40.Integralną częścią Treningu jest wstępna konsultacja, która ma charakter wywiadu, przeprowadzanego w celu zebrania informacji o aktualnym stanie zdrowia Klubowicza, zainteresowanego zakupem usługi Treningu.
41.Klubowicz ma obowiązek podać prawdziwe i maksymalnie wyczerpujące informacje na temat swojego stanu zdrowia. Trenerzy Personalni oraz Klub nie biorą odpowiedzialności za ewentualne szkody lub urazy, których może doznać Klubowicz, a które są wynikiem zatajenia przez niego informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych.
42.Trener Factory po przeprowadzeniu konsultacji wstępnej ma prawo odmówić wykonania usługi, jeżeli w jego opinii istnieją przeciwwskazania do podejmowania przez Klienta aktywności fizycznej lub zaobserwowane dysfunkcje nie mieszczą się w jego kompetencjach i kwalifikacjach trenerskich.
43.Zakup Treningów jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Klubu i Klubowicza.
44.Pakiety Treningów można zakupić jedynie w Recepcji Klubu Factory. 
45.Zakupione pakiety treningów personalnych nie podlegają zwrotowi.
46.Klubowicz nie może scedować zakupionego pakietu innej osobie trzeciej
47.Klubowicz może odwołać umówiony trening personalny na min. 24 godziny przed jego rozpoczęciem, informując o tym trenera przez SMS. Trening odwołany mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uznaje się za realizowany i jego równowartość nie zostaje zwracana.
48.Klubowicz który odwołał trening, zgodnie z pkt. 47 , ma obowiązek w ciągu kolejnych 24 godzin umówić z trenerem nowy termin. W przypadku, gdy Trener nie ma wolnych terminów w dacie obowiązywania ważności pakietu, trening uznaje się za zrealizowany, a jego równowartość nie zostaje zwracana. Trener może jednak w uzasadnionym przypadku podjąć zgodzić się na realizację odwołanego treningu po dacie obowiązywania pakietu. 
49.W przypadku losowym, który uniemożliwia Klubowiczowi realizację pakietu w terminie ważności, decyzję o przesunięciu daty ważności pakietu, podejmuje Trener. 
50.Jeżeli Trener z powodów losowych nie może zrealizować sesji treningowych w terminie określonym trwaniem pakietu, termin ten ulega przesunięciu o okres nieobecności Trenera.
51.Klient zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich ankiet, formularzy, kwestionariuszy osobowych, których wypełnienie zlecił trener personalny Factory w celu uzyskania jak największej ilości informacji w celu dostosowania odpowiedniej formy aktywności fizycznej.
52.W przypadku rozwiązania umowy przez Klub z trenerem, który powadził dany pakiet treningów, Factory zobowiązuje się zapewnić Klubowiczowi zrealizowanie wykupionych sesji treningowych u innego Trenera.
53.Klubowicz nie może prowadzić działalności gospodarczej w Klubie. W szczególności zabroniona jest sprzedaż treningów personalnych oraz ich prowadzanie w Klubie.

54.Osobie prowadzącej trening personalny w kubie Factory , nie mającej umowy z klubem wystawiona zostanie faktura vat na kwotę 2000 zł netto z terminem do zapłaty 14 dni.